Zgodnie z obowiązującymi przepisami odprowadzanie ścieków odbywa się na podstawie pisemnej umowy, zawartej pomiędzy Odbiorcą usług, a PGK „Dolina Baryczy” sp. z o.o. z siedzibą w Miliczu.

Umowa może być zawarta z osobą, która posiada tytuł prawny do nieruchomości z której mają być odprowadzane ścieki.

Warunkiem zawarcia umowy jest złożenie pisemnego wniosku o zawarcie umowy.

Podstawa prawna: 

1. Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (tj. Dz. U. z 2017 r.  poz. 328) wraz z przepisami wykonawczymi.

WAŻNE!!!

Zgodnie z Art. 28 ust. 4, 4a i 5 ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków każdy kto bez uprzedniego zawarcia umowy, wprowadza ścieki do urządzeń kanalizacyjnych podlega karze grzywny do 10 000 zł. Co więcej – w razie skierowania sprawy do sądu i skazania właściciela nieruchomości za wykroczenie lub przestępstwo, sąd może orzec nawiązkę na rzecz przedsiębiorstwa w wysokości 1000 zł za każdy miesiąc bezumownego korzystania z urządzeń kanalizacyjnych.

Składając pisemny wniosek o zawarcie umowy na odprowadzanie ścieków należy do niego dołączyć następujące dokumenty:

WŁAŚCICIELE NOWO WYBUDOWANYCH OBIEKTÓW

 • oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele związane z odprowadzaniem ścieków;
 • protokół odbioru technicznego przyłącza kanalizacyjnego,
 • akt notarialny, odpis z księgi wieczystej  lub wypis z rejestru gruntów – do wglądu,
 • dowód osobisty – do wglądu.

WŁAŚCICIELE POZOSTAŁYCH OBIEKTÓW

 • oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele związane z odprowadzaniem ścieków;
 • protokół z przekazania obiektu z podanym stanem wodomierzy znajdujących się w obiekcie, podpisany przez strony przekazującą i przejmującą;
 • akt notarialny, odpis z księgi wieczystej lub wypis z rejestru gruntów – do wglądu;
 • pisemna zgoda właściciela nieruchomości na zawarcie umowy o odbiór ścieków z najemcą nieruchomości oraz umowa najmu nieruchomości (do wglądu).

DODATKOWO:

OSOBY FIZYCZNE PROWADZĄCE DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ SKŁADAJĄ:

 • CEIDG;

SPÓŁKI PRAWA HANDLOWEGO SKŁADAJĄ:

 • Aktualny odpis z KRS;
 • Zaświadczenie o numerze identyfikacyjnym REGON;
 • Decyzję w sprawie nadania numeru NIP;