Wody opadowe i roztopowe – wszystko co warto wiedzieć!

 

Czego dotyczy opłata?

Opłata za tzw. deszczówkę to zapłata za świadczoną przez Spółkę usługę odbioru wód opadowych i roztopowych do systemu kanalizacji deszczowej.

 

Na jakiej podstawie są pobierane opłaty?

Ustawa z dnia 20 lipca 2017r. Prawo wodne (zwana dalej Ustawą) wprowadziła nowe regulacje dotyczące wód opadowych i roztopowych. Przepisy wyżej wymienionej Ustawy z dniem 1 stycznia 2018r. nałożyły na przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjne nowe opłaty za usługi wodne, w tym za odprowadzanie do wód, wód opadowych i roztopowych systemami kanalizacji deszczowej i kanalizacji zbiorczej (art. 268 ust. 1 pkt 3) ppkt a) Ustawy).

Do 31 grudnia 2017r. podmioty eksploatujące sieci kanalizacji deszczowej uiszczały opłaty jedynie z tytułu odprowadzania wód opadowych i roztopowych pochodzących z powierzchni zanieczyszczonych o trwałej nawierzchni (m.in. z dróg, parkingów).

Obecnie opłaty te są naliczane za wody opadowe i roztopowe spływające ze wszystkich uszczelnionych powierzchni (w tym z dachów, tarasów, wjazdów, dróg, parkingów itp.).

 

W jakich przypadkach klienci nie są objęci nową opłatą?

Jeżeli wody opadowe i roztopowe z uszczelnionej powierzchni nieruchomości nie są odprowadzane do sieci kanalizacyjnej, lecz są zagospodarowane na terenie tej nieruchomości (np. poprzez zbiorniki czy systemy rozsącząjące deszczówkę), to jej właściciel nie będzie objęty taką opłatą. W takim przypadku należy złożyć jedynie informację, wskazując, że wody z danej nieruchomości nie są odprowadzane do sieci kanalizacyjnej.