Drukuj
Odsłony: 2892

Odbiorcy na podstawie wystawionej faktury są zobowiązani do regularnego uiszczania opłat, w terminie wskazanym na dokumencie. Jako datę wpływu uznaje się datę wpływu środków na rachunek bankowy Spółki. Zwracamy Klientom uwagę, by przy realizacji należności za pośrednictwem banków i urzędów pocztowych uwzględnić czas trwania operacji bankowych.

W przypadku nieterminowego uiszczania opłat Spółka jest uprawniona do naliczania i dochodzenia odsetek ustawowych za każdy dzień opóźnienia.

Zaznaczamy, że aktualne zadłużenie jest podawane w każdej wystawionej bieżącej fakturze.

W przypadku braku otrzymania płatności Spółka kieruje do odbiorcy upomnienie i wezwanie do uiszczenia zaległej należności w terminie 7 dni od daty odebrania korespondencji. Osoby zainteresowane mogą wystąpić z wnioskiem o rozłożenie należności na raty.

Po upływie wskazanego terminu i nieuiszczeniu należności sprawa kierowana jest na drogę postępowania sądowego. Przypominamy, że w takiej sytuacji Klient zobowiązany jest do uiszczenia nie tylko należności wraz z odsetkami, ale też kosztów postępowania sądowego i komorniczego.