Procedura reklamacyjna

Odbiorca usług ma prawo do złożenia reklamacji dotyczącej ilości i jakości świadczonych usług oraz wysokości należności za usługi świadczone przez Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej „Dolina Baryczy” sp. z o.o. z/s w Miliczu.

Reklamacje mogą być złożone wyłącznie w formie pisemnej, za pomocą jednego z trzech sposobów:

Kiedy Klient może reklamować fakturę?

  • jeśli na otrzymanym rozliczeniu zauważy błędne wskazanie wodomierza głównego i podlicznika,
  • jeśli ekspertyza wodomierza, wykonana przez przedsiębiorstwo wodociągowe, potwierdziła błędne działanie wodomierza głównego;
  • jeśli nastąpiła awaria przyłącza wodociągowego.

Co warto wiedzieć?

  • reklamując fakturę nie należy zwracać jej oryginału,
  • do czasu rozpatrzenia reklamacji Klient jest zobowiązany do opłacania otrzymanych faktur,
  • w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości w naliczaniu opłat, zostanie wystawiona faktura korygująca. Co ważne – może ona obejmować więcej niż jeden okres rozliczeniowy, pod warunkiem, że stwierdzona nieprawidłowość powodowała błędy we wcześniejszych rozliczeniach,
  • w przypadku jeżeli przyczyną reklamacji jest awaria przyłącza wodociągowego - w takiej sytuacji konieczne jest niezwłoczne zgłoszenie do Spółki faktu jej wystąpienia oraz udokumentowanie zdarzenia. Dokumentami potwierdzającymi wystąpienie awarii mogą być zdjęcia oraz faktury za jej usunięcie. Każdorazowo konieczne jest również przeprowadzenie kontroli na terenie nieruchomości przez pracowników Spółki,
  • jeżeli na podstawie wystawionej korekty zostanie stwierdzona nadpłata, zostanie ona zaliczona na poczet przyszłych płatności. Klient ma również prawo wystąpienia z wnioskiem o jej zwrot na wskazany rachunek bankowy,
  • jeżeli Klient nie otrzymał faktury w okresie planowanych rozliczeń zgodnie z zawartą umową, powinien zgłosić ten fakt do Biura Obsługi Klienta.

Spółka rozpatruje reklamację i powiadamia Odbiorcę o sposobie jej załatwienia w terminie 30 dni od udokumentowanej daty wpływu wniosku reklamacyjnego.

 

 

Zarządzenia nr 3/2021 z dnia 04.03.2021 r. w sprawie wprowadzenia procedury reklamacyjnej w Przedsiębiorstwie Gospodarki Komunalnej „Dolina Baryczy” sp. z o.o.