Przedmiot i podstawa działalności

Przedmiotem działalności spółki jest :

 • odprowadzanie ścieków tj. gromadzenie i transport ścieków, wody deszczowej za pomocą sieci kanalizacyjnej, kolektorów, zbiorników i pozostałych środków transportu;
 • oczyszczanie ścieków w procesach fizycznych, chemicznych i biologicznych takich jak: rozcieńczanie, cedzenie, filtrowanie, sedymentację itp. utrzymywanie i konserwację urządzeń kanalizacyjnych, opróżnianie i czyszczenie dołów ściekowych;
 • czyszczenie i spłukiwanie urządzeń ściekowych;
 • budowa sieci kanalizacyjnych, obiektów budowlanych, budynków służących odprowadzaniu i oczyszczaniu ścieków;
 • badania i analizy techniczne;
 • prowadzenie gospodarki osadami.

PGK „Dolina Baryczy” sp. z o.o. prowadzi działalność na podstawie:

 • Ustawy z dn. 07.06.2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. poz. 1437)
 • Umowy Spółki: Akt notarialny Repertorium A numer 1652/2005 z dnia 01.04.2005r.(tekst jednolity z 2016 roku)
 • Ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz.U. z 2000r. Nr 94 poz. 1037, z późn. zm.) zezwoleń:
 • Decyzji Burmistrza Gminy Milicz z dnia 18.01.2008r. Nr IGK.VII – 7020/04/08 w sprawie zezwolenia na prowadzenie zbiorowego odprowadzania ścieków począwszy od dnia 01 lutego 2008 r.;
 • Decyzji Burmistrza Gminy Żmigród z dnia 17 grudnia 2007r. Nr ROŚ 7050/3/07 w sprawie zezwolenia na prowadzenie zbiorowego odprowadzania ścieków począwszy od dnia 01 stycznia 2008 r.;
 • Decyzji Wójta Gminy Cieszków z dnia 10 listopada 2011 r. Nr 1/2011 w sprawie zezwolenia na prowadzenie zbiorowego odprowadzania ścieków od dnia 01.01.2012 r.