1. Wniosek o wydanie warunków technicznych przyłączenia do sieci kanalizacyjnej
 2. Wniosek o wydanie zapewnienia odbioru ścieków dowożonych pojazdami asenizacyjnymi z osadników bezodpływowych do zlewnych PGK „Dolina Baryczy” sp. z o.o.
 3. Wniosek o wydanie zaświadczenia o braku możliwości przyłączenia do sieci kanalizacji sanitarnej
 4. Wniosek o uzgodnienie dokumentacji technicznej (dotyczy warunków technicznych przyłączenia wydanych do dnia 18.09.2020 r.)
 5. Wniosek o zaopiniowanie planu sytuacyjnego budowy przyłącza kanalizacji sanitarnej/deszczowej (dotyczy warunków technicznych przyłączenia wydanych od dnia 18.09.2020 r.)
 6. Zgłoszenie gotowości do odbioru robót ulegających zakryciu
 7. Wniosek o dokonanie odbioru technicznego przyłącza kanalizacyjnego
 8. Wniosek o zawarcie umowy o odprowadzanie ścieków bytowych
 9. Wniosek o zawarcie umowy o odprowadzanie wód opadowych i roztopowych
 10. Wniosek o zawarcie umowy na odbiór nieczystości płynnych dowożonych do stacji zlewnych
 11. Wniosek o zmianę danych w umowie o odprowadzanie ścieków/wód opadowych i roztopowych
 12. Wniosek o rozłożenie należności na raty
 13. Oświadczenie o wyrażeniu zgody na wystawianie i przesyłanie faktur w formie elektronicznej
 14. Wniosek o zmianę adresu e-mail
 15. Wycofanie zgody na przesyłanie faktur drogą elektroniczną
 16. Oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele związane z odprowadzaniem ścieków
 17. Zgoda właściciela nieruchomości na zawarcie umowy z najemcą
 18. Zgłoszenie sprzedaży domu, mieszkania, lokalu usługowego