Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej "Dolina Baryczy" sp. z o.o. realizuje projekt "Uporządkowanie gospodarki ściekowej w zlewni rzeki Baryczy - etap II". Inwestycja uzyskała dofinansowanie z Regionalnego programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020
w ramach umowy nr RPDS.04.02.01-02-005/19-00 z dnia 17.06.2020 r.

Głównym celem projektu jest uporządkowanie gospodarki ściekowej w zlewni rzeki Baryczy na terenie aglomeracji Żmigród zgodnie z zasadami trwałego i zrównoważonego rozwoju przy założeniu stopniowego spełniania wymogów określonych polskim i unijnym prawem ochrony środowiska.

Cele szczegółowe projektu to:

  • ulpszenie systemu oczyszczania ścieków komunalnych aglomeracji żmigród poprzez budowę ok. 3,02 km sieci kanalizacji sanitarnej odprowadzającej ścieki do oczyszczalni spełniającej wymogi Dyrektywy 91/271/EWG,
  • zwiększenie liczby dodatkowych osób korzystających z ulepszonego oczyszczania ścieków o 338,
  • stymulacja gospodarki gminy Żmigród na etapie realizacji projektu,
  • podniesienie standardu życia mieszkańców gminy,
  • ograniczenie degradacji środowiska naturalnego zlewni rzeki Baryczy, które stanowi ważny atut dla rozwoju turystyki i rekreacji w gminie,
  • poprawa wizerunku i atrakcyjności gminy, szczególnie jako miejsca do osiedlania się i inicjowania działalności gospodarczej - wzrost atrakcyjności inwestycji gminy Żmigród,
  • poprawa jakości usług kanalizacyjnych świadczonych przez PGK "Dolina Baryczy" w zakresie powszechności korzystania z tych usług przez mieszkańców gminy.

W ramach projektu zostanie wybudowane ok. 3,02 km sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie ulic Reymonta, Miłosza, Szymborskiej, Lawendowej, Jaśminowe i Willowej w aglomeracji Żmigród.

 

Łączna wartość wydatków kwalifikowanych wynosi 1 600 522,28 PLN, przy czym dofinansowanie wyniesie 1 040 179,43 PLN, tj. 64,99% wydatków kwalifikowanych.

 

Termin zakończenia realizacji projektu: 31.07.2020 r.