Drukuj
Odsłony: 671

W dniu 17.06.2020 podpisaliśmy umowę o dofinansowanie projektu "Uporządkowanie gospodarki ściekowej w zlewni rzeki Baryczy - etap II" nr RPDS.04.02.01-02-005/19-00 w ramach Osi priorytetowej nr 4 "Środowisko i zasoby" Działania nr 4.2. "Gospodarka wodno-ściekowa" Poddziałania nr 4.2.1. "Gospodarka wodno-ściekowa - konkursy horyzontalne".

Projekt jest finansowany z Regionalnego programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020.

Łączna wartość wydatków kwalifikowanych wynosi 1 600 522,28 PLN, przy czym dofinansowanie wyniesie 1 040 179,43 PLN tj. 64,99% wydatków kwalifikowanych.

 

109828368 921401321698400 7897749731610010281 n