W dniu 14.07.2020 r. miał miejsce odbiór inwestycji pn. „Część II – Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Willowej w Żmigrodzie” realizowanej w ramach Projektu pn. „Uporządkowanie gospodarki ściekowej w zlewni rzeki Baryczy – etap II”.

 

Inwestycja jest dofinansowana z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014 – 2020.
 
108998498 705668260008947 2358924417853475617 n
108396441 966549267112972 2604557652496464690 n

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej "Dolina Baryczy" sp. z o.o. realizuje projekt "Uporządkowanie gospodarki ściekowej w zlewni rzeki Baryczy - etap II". Inwestycja uzyskała dofinansowanie z Regionalnego programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020
w ramach umowy nr RPDS.04.02.01-02-005/19-00 z dnia 17.06.2020 r.

Głównym celem projektu jest uporządkowanie gospodarki ściekowej w zlewni rzeki Baryczy na terenie aglomeracji Żmigród zgodnie z zasadami trwałego i zrównoważonego rozwoju przy założeniu stopniowego spełniania wymogów określonych polskim i unijnym prawem ochrony środowiska.

Cele szczegółowe projektu to:

  • ulpszenie systemu oczyszczania ścieków komunalnych aglomeracji żmigród poprzez budowę ok. 3,02 km sieci kanalizacji sanitarnej odprowadzającej ścieki do oczyszczalni spełniającej wymogi Dyrektywy 91/271/EWG,
  • zwiększenie liczby dodatkowych osób korzystających z ulepszonego oczyszczania ścieków o 338,
  • stymulacja gospodarki gminy Żmigród na etapie realizacji projektu,
  • podniesienie standardu życia mieszkańców gminy,
  • ograniczenie degradacji środowiska naturalnego zlewni rzeki Baryczy, które stanowi ważny atut dla rozwoju turystyki i rekreacji w gminie,
  • poprawa wizerunku i atrakcyjności gminy, szczególnie jako miejsca do osiedlania się i inicjowania działalności gospodarczej - wzrost atrakcyjności inwestycji gminy Żmigród,
  • poprawa jakości usług kanalizacyjnych świadczonych przez PGK "Dolina Baryczy" w zakresie powszechności korzystania z tych usług przez mieszkańców gminy.

W ramach projektu zostanie wybudowane ok. 3,02 km sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie ulic Reymonta, Miłosza, Szymborskiej, Lawendowej, Jaśminowe i Willowej w aglomeracji Żmigród.

 

Łączna wartość wydatków kwalifikowanych wynosi 1 600 522,28 PLN, przy czym dofinansowanie wyniesie 1 040 179,43 PLN, tj. 64,99% wydatków kwalifikowanych.

 

Termin zakończenia realizacji projektu: 31.07.2020 r.

W dniu 17.06.2020 podpisaliśmy umowę o dofinansowanie projektu "Uporządkowanie gospodarki ściekowej w zlewni rzeki Baryczy - etap II" nr RPDS.04.02.01-02-005/19-00 w ramach Osi priorytetowej nr 4 "Środowisko i zasoby" Działania nr 4.2. "Gospodarka wodno-ściekowa" Poddziałania nr 4.2.1. "Gospodarka wodno-ściekowa - konkursy horyzontalne".

Projekt jest finansowany z Regionalnego programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020.

Łączna wartość wydatków kwalifikowanych wynosi 1 600 522,28 PLN, przy czym dofinansowanie wyniesie 1 040 179,43 PLN tj. 64,99% wydatków kwalifikowanych.

 

109828368 921401321698400 7897749731610010281 n

Szanowni Państwo,

ogłaszamy nabór na stanowisko Kierownika Oczyszczalni Ścieków w Żmigrodzie. Szczegółowe informacje znajdą Państwo w ogłoszeniu.

Zwracamy uwagę, że termin składania dokumentów aplikacyjnych upływa w dniu 18.05.2020 r. godz. 12:00.

 

Poniżej załączamy również wzory oświadczeń niezbędne do dołączenia do dokumentów aplikacyjnych:

- oświadczenia Kierownika,

- klauzula informacyjna RODO dla kandydata do pracy.

 

Szczegółowych informacji na temat postępowania udziela Specjalista ds. Kadr i Płac (tel. 71 38 40 987 wew. 21)