Zarząd Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej „Dolina Baryczy” sp. z o.o. z siedzibą w Miliczu

ogłasza nabór na stanowisko ds. bieżącego utrzymania i kontroli sieci

 1. Nazwa i adres jednostki: Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej „Dolina Baryczy” sp. z o.o., Rynek 21, 56-300 Milicz – Dział Techniczny i Realizacji Inwestycji
 2. Określenie stanowiska: Specjalista ds. bieżącego utrzymania i kontroli sieci
 3. Określenie wymagań związanych ze stanowiskiem:
 • Wymagania:
 • wykształcenie wyższe techniczne: inżyniera środowiska, budownictwo lub ochrona środowiska;
 • mile widziany staż pracy na podobnym stanowisku w branży wod.-kan.;
 • znajomość przepisów ustaw:
 • o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków;
 • prawo budowlane;
 • biegłość w posługiwaniu się mapami i rysunkami technicznymi;
 • biegła obsługa komputera; praktyczna znajomość MS Office, w szczególności bardzo dobra znajomość Word i Excel;
 • obsługa programów z grupy Auto-CAD;
 • znajomość kosztorysowania w programie NORMA PRO;
 • samodzielność i odpowiedzialność;
 • bardzo dobra organizacja pracy, komunikatywność, odporność na stres, rzetelność i sumienność;
 • umiejętność pracy w zespole i efektywnego porozumiewania się z ludźmi;
 • czynne prawo jazdy kategorii B;
 1. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:
 • wydawanie warunków technicznych przyłączenia do sieci kanalizacyjnej;
 • określanie wytycznych do projektowania sieci kanalizacji w ramach dokumentacji projektowych zleconych przez Spółkę;
 • uzgadnianie dokumentacji projektowych w zakresie sieci i przyłączy kanalizacyjnych
 • przeprowadzanie czynności kontrolnych w zakresie podłączeń do sieci kanalizacji we współpracy z pozostałymi Działami Spółki;
 • przygotowywanie korespondencji dotyczącej spraw będących w kompetencji Działu;
 • udział w przygotowywaniu danych do Wieloletnich Planów Inwestycyjnych, Planów Remontów, Planów Zamówień Publicznych;
 • weryfikacja kosztorysów inwestorskich;
 • kompletowanie i archiwizacja dokumentacji projektowej i odbiorowej;
 • prowadzenie sprawozdawczości oraz dokumentacji dotyczącej Działu;
 1. Informacja o warunkach pracy na stanowisku:
 • Wymiar czasu pracy – pełny etat;
 • Miejsce pracy – Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej „Dolina Baryczy” sp. z o.o., Rynek 21 (I piętro, bez windy), 56-300 Milicz – Dział Techniczny i Realizacji Inwestycji; oraz praca w terenie (obszar zasięgu sieci kanalizacji Przedsiębiorstwa);
 • Pierwsza umowa o pracę zawarta na okres próbny;
 • Praca biurowa, przy komputerze, stanowisko pracy zlokalizowane w budynku przy ul. Rynek 21 w Miliczu (I piętro, bez windy), wyposażone w urządzenia biurowe niezbędne do wykonywania pracy;
 1. Wymagane dokumenty:
 • Życiorys (CV) z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej;
 • List motywacyjny;
 • Kserokopia dokumentu potwierdzającego posiadane wykształcenie;
 • Kserokopia świadectw pracy;
 • Kserokopie dokumentów o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach, referencje;
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji:
 • „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2018 poz. 1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO)).”

lub

 • „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu tej oraz przyszłych rekrutacji (zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2018 poz. 1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO)).”
 1. Termin i miejsce składania dokumentów aplikacyjnych:

Dokumenty aplikacyjne należy składać w zamkniętych kopertach z adnotacją „Nabór na stanowisko: specjalisty ds. bieżącego utrzymania i kontroli sieci” w terminie do dnia 23.11.2019 r. do godz. 13:00, w siedzibie Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej „Dolina Baryczy” sp. z o.o., Rynek 21, 56-300 Milicz, sekretariat – pokój nr 5;

 1. Dodatkowe informacje:
 • Aplikacje, które wpłyną do Przedsiębiorstwa po terminie nie będą rozpatrywane.
 • Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Przedsiębiorstwa – pgkdolinabaryczy.pl oraz na tablicy ogłoszeń Przedsiębiorstwa. Zastrzega się możliwość przeprowadzenia rozmów kwalifikacyjnych z wybranymi kandydatami.
 • Kandydaci spełniający wymogi formalne zostaną poinformowani pisemnie lub telefonicznie o terminie przeprowadzenia rozmów kwalifikacyjnych;
 • Dokumenty aplikacyjne kandydatów, którzy nie spełnią wymogów formalnych, bądź nie zostaną wybrani w wyniku przeprowadzonej rozmowy kwalifikacyjnej, zostaną zwrócone kandydatom po zakończeniu procedury naboru.
 • Zarząd Spółki zastrzega sobie prawo odwołania naboru bez podania przyczyny.
 1. Klauzula informacyjna – RODO:
 • Administratorem Państwa danych osobowych, przetwarzanych w ramach procesu rekrutacji jest Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej „Dolina Baryczy” sp. z o.o. z/s w Miliczu, jako pracodawca.
 • Państwa dane osobowe są przetwarzane:
 • w celu przeprowadzenia rekrutacji, w której Państwo aplikują (art.22[1] 1 Kodeksu   pracy oraz art.6 ust.1lit.a)RODO),
 • w celu prowadzenia przyszłych rekrutacji na wolne stanowisko pracy, jeżeli wyrazili Państwo zgodę do przetwarzania danych osobowych dla potrzeb przyszłych rekrutacji (art.22[1]1 Kodeksu pracy oraz art.6 ust.1lit.a)RODO), która może zostać odwołana w dowolnym czasie,
 • w celu obrony przed ewentualnymi roszczeniami, co stanowi prawnie uzasadniony interes realizowany przez administratora (art.6 ust.1lit.f)RODO). Państwa dane osobowe w zakresie wskazanym w przepisach prawa pracy będą przetwarzane w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego (art. 6 ust. 1 lit. b RODO), natomiast inne dane, w tym dane do kontaktu, na podstawie zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO), która może zostać odwołana w dowolnym czasie.
 • Jeżeli w dokumentach zawarte są dane, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO konieczna będzie Państwa zgoda na ich przetwarzanie (art. 9 ust. 2 lit. a RODO), która może zostać odwołana w dowolnym czasie.
 • Okres przechowywania Państwa danych: dane zgromadzone w obecnym procesie rekrutacyjnym będą przechowywane do zakończenia procesu rekrutacji.
 • W przypadku wyrażonej przez Państwa zgody na wykorzystywanie danych osobowych dla celów przyszłych rekrutacji, Państwa dane będą wykorzystywane przez 9 miesięcy. Mają Państwo prawo do:
 • prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
 • prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;
 • prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
 • prawo do usunięcia danych osobowych;
 • prawo do wniesienia skargi do Prezesa UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).
 • Informacja o wymogu podania danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 22[1] Kodeksu pracy: podanie danych osobowych jest niezbędne, aby uczestniczyć w postępowaniu rekrutacyjnym. Podanie przez Państwa innych danych jest dobrowolne.

Prezes Zarządu

Sabina Misiak