Awarie sieci kanalizacyjnej należy zgłaszać pod nr tel. 71 384 17 19 lub 881 225 661 na Oczyszczalnię Ścieków w Miliczu. Telefon czynny całą dobę.

Warning: Use of undefined constant COP_JOOMLA - assumed 'COP_JOOMLA' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /home/pgk-db/ftp/www/pgk/old/modules/mod_ext_skitter_slideshow/mod_ext_skitter_slideshow.php on line 95

Developed in conjunction with Ext-Joom.com

Zarząd Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej „Dolina Baryczy” sp. z o.o. z siedzibą w Miliczu

ogłasza nabór na stanowisko ds. bieżącego utrzymania i kontroli sieci

  1. Nazwa i adres jednostki: Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej „Dolina Baryczy” sp. z o.o., Rynek 21, 56-300 Milicz – Dział Techniczny i Realizacji Inwestycji
  2. Określenie stanowiska: Specjalista ds. bieżącego utrzymania i kontroli sieci
  3. Określenie wymagań związanych ze stanowiskiem:

1.    Wymagania:

a)    wykształcenie wyższe techniczne: inżyniera środowiska, budownictwo lub ochrona środowiska;

b)   mile widziany staż pracy na podobnym stanowisku w branży wod.-kan.;

c)    znajomość przepisów ustaw:

-      o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków;

-      prawo budowlane;

d)   biegłość w posługiwaniu się mapami i rysunkami technicznymi;

e)   biegła obsługa komputera; praktyczna znajomość MS Office, w szczególności bardzo dobra znajomość Word i Excel;

f)     obsługa programów z grupy Auto-CAD;

g)    znajomość kosztorysowania w programie NORMA PRO;

h)   samodzielność i odpowiedzialność;

i)      bardzo dobra organizacja pracy, komunikatywność, odporność na stres, rzetelność i sumienność;

j)     umiejętność pracy w zespole i efektywnego porozumiewania się z ludźmi;

k)    czynne prawo jazdy kategorii B;

 

  1. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:

1.    wydawanie warunków technicznych przyłączenia do sieci kanalizacyjnej;

2.    określanie wytycznych do projektowania sieci kanalizacji w ramach dokumentacji projektowych zleconych przez Spółkę;

3.    uzgadnianie dokumentacji projektowych w zakresie sieci i przyłączy kanalizacyjnych

4.    przeprowadzanie czynności kontrolnych w zakresie podłączeń do sieci kanalizacji we współpracy z pozostałymi Działami Spółki;

5.    przygotowywanie korespondencji dotyczącej spraw będących w kompetencji Działu;

6.    udział w przygotowywaniu danych do Wieloletnich Planów Inwestycyjnych, Planów Remontów, Planów Zamówień Publicznych;

7.    weryfikacja kosztorysów inwestorskich;

8.    kompletowanie i archiwizacja dokumentacji projektowej i odbiorowej;

9.    prowadzenie sprawozdawczości oraz dokumentacji dotyczącej Działu;

  1. Informacja o warunkach pracy na stanowisku:

1.    Wymiar czasu pracy – pełny etat;

2.    Miejsce pracy – Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej „Dolina Baryczy” sp. z o.o., Rynek 21 (I piętro, bez windy), 56-300 Milicz – Dział Techniczny i Realizacji Inwestycji; oraz praca w terenie (obszar zasięgu sieci kanalizacji Przedsiębiorstwa);

3.    Pierwsza umowa o pracę zawarta na okres próbny;

4.    Praca biurowa, przy komputerze, stanowisko pracy zlokalizowane w budynku przy ul. Rynek 21 w Miliczu (I piętro, bez windy), wyposażone w urządzenia biurowe niezbędne do wykonywania pracy;

  1. Wymagane dokumenty:

1.    Życiorys (CV) z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej;

2.    List motywacyjny;

3.    Kserokopia dokumentu potwierdzającego posiadane wykształcenie;

4.    Kserokopia świadectw pracy;

5.    Kserokopie dokumentów o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach, referencje;

6.    Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji:

a)    „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2018 poz. 1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO)).”

lub

b)   „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu tej  oraz przyszłych rekrutacji (zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2018 poz. 1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO)).”

  1. Termin i miejsce składania dokumentów aplikacyjnych:

Dokumenty aplikacyjne należy składać w zamkniętych kopertach z adnotacją „Nabór na stanowisko: specjalisty ds. bieżącego utrzymania i kontroli sieci” w terminie do dnia 23.11.2019 r. do godz. 13:00, w siedzibie Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej „Dolina Baryczy” sp. z o.o., Rynek 21, 56-300 Milicz, sekretariat – pokój nr 5;

  1. Dodatkowe informacje:

1.    Aplikacje, które wpłyną do Przedsiębiorstwa po terminie nie będą rozpatrywane.

2.    Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Przedsiębiorstwa – www.pgkdolinabaryczy.pl oraz na tablicy ogłoszeń Przedsiębiorstwa. Zastrzega się możliwość przeprowadzenia rozmów kwalifikacyjnych z wybranymi kandydatami.

3.    Kandydaci spełniający wymogi formalne zostaną poinformowani pisemnie lub telefonicznie o terminie przeprowadzenia rozmów kwalifikacyjnych;

4.    Dokumenty aplikacyjne kandydatów, którzy nie spełnią wymogów formalnych, bądź nie zostaną wybrani w wyniku przeprowadzonej rozmowy kwalifikacyjnej, zostaną zwrócone kandydatom po zakończeniu procedury naboru. 

5.    Zarząd Spółki zastrzega sobie prawo odwołania naboru bez podania przyczyny.

  1. Klauzula informacyjna – RODO:

1.    Administratorem Państwa danych osobowych, przetwarzanych w ramach procesu rekrutacji jest Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej „Dolina Baryczy” sp. z o.o. z/s w Miliczu, jako pracodawca.

2.    Państwa dane osobowe są przetwarzane:

a)    w celu przeprowadzenia rekrutacji, w której Państwo aplikują (art.22[1] §1 Kodeksu    pracy oraz art.6 ust.1lit.a)RODO),

b)   w celu prowadzenia przyszłych rekrutacji na wolne stanowisko pracy, jeżeli wyrazili Państwo zgodę do przetwarzania danych osobowych dla potrzeb przyszłych rekrutacji (art.22[1]§1 Kodeksu pracy oraz art.6 ust.1lit.a)RODO), która może zostać odwołana w dowolnym czasie,

c)    w celu obrony przed ewentualnymi roszczeniami, co stanowi prawnie uzasadniony interes realizowany przez administratora (art.6 ust.1lit.f)RODO). Państwa dane osobowe w zakresie wskazanym w przepisach prawa pracy będą przetwarzane w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego (art. 6 ust. 1 lit. b RODO), natomiast inne dane, w tym dane do kontaktu, na podstawie zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO), która może zostać odwołana w dowolnym czasie.

3.    Jeżeli w dokumentach zawarte są dane, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO konieczna będzie Państwa zgoda na ich przetwarzanie (art. 9 ust. 2 lit. a RODO), która może zostać odwołana w dowolnym czasie.

4.    Okres przechowywania Państwa danych: dane zgromadzone w obecnym procesie rekrutacyjnym będą przechowywane do zakończenia procesu rekrutacji.

5.    W przypadku wyrażonej przez Państwa zgody na wykorzystywanie danych osobowych dla celów przyszłych rekrutacji, Państwa dane będą wykorzystywane przez 9 miesięcy. Mają Państwo prawo do:

a)    prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;

b)   prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;

c)    prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych;

d)   prawo do usunięcia danych osobowych;

e)   prawo do wniesienia skargi do Prezesa UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

6.    Informacja o wymogu podania danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 22[1] Kodeksu pracy: podanie danych osobowych jest niezbędne, aby uczestniczyć w postępowaniu rekrutacyjnym. Podanie przez Państwa innych danych jest dobrowolne.

Prezes Zarządu

Sabina Misiak

 

reklama nowa cena

---

platforma zakupowa

---

dane osobowe

e faktura

PGK Dolina Baryczy © 2021 - MultiMediaPro Tomasz Pawlak