Drukuj

1/ Nazwa i siedziba sprzedającego:

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej „Dolina Baryczy” sp. z o. o, 56-300 Milicz, Rynek 21, tel/fax 71- 38-40-987, NIP 916 13 54 050.

2/ Miejsce i termin przeprowadzenia procedury sprzedaży:

Pisemne oferty należy składać w siedzibie sprzedającego do dnia 26.07.2019 roku, do godziny 13.30. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 26.07.2019 roku o godzinie 14.00.

3/ Miejsce i termin, w którym można oglądać sprzedawane składniki majątku:

Składniki majątku będącego przedmiotem sprzedaży można oglądać na terenie Oczyszczalni ścieków w Żmigrodzie, ul. Wiejska 29, w dniach 17.07.2019r. - 25.07.2019r. w godz. 8.00 – 14.00 po wcześniejszym uzgodnieniu terminu pod nr 71/ 385 35 52.

4/ Rodzaj, typ, rok produkcji i cena minimalna sprzedawanych składników majątku:

a/ samochód ciężarowy: Fiat  DUCATO typu Doka, brygadówka, 3,5 DMC, wymiary paki: 290 cm/200 cm, poj. silnika: 2,2 turbodiesel, moc: 74 KW, nr rej. DMI 06483, rok produkcji 2008, przebieg: 146.000 km. Wyposażenie: elektryczne szyby, elektryczne lusterka, radio. Cena minimalna: 20.325,21 zł netto – 25.000 zł brutto. 

5/ Oferta zakupu powinna zawierać:

a/ imię i nazwisko, adres lub nazwę /firmę/ i siedzibę oferenta, telefon kontaktowy, nr NIP,  

b/ cenę za składnik majątku objętego sprzedażą nie niższą niż cena minimalna,                        

c/ oświadczenie oferenta, że zapoznał się ze stanem technicznym przedmiotu sprzedaży.

Wzór oferty zakupu w załączeniu.

6/ Termin, miejsce i tryb złożenia oferty:

a/ ofertę należy złożyć w zaklejonej kopercie, która musi być zaadresowana na adres: Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej „Dolina Baryczy” sp. z o. o, 56-300 Milicz, Rynek 21,                                                                                                 

b/ na kopercie powinien znajdować się napis „Oferta na zakup Fiata Dukato”,                                  

c/ pisemne oferty należy składać w dni robocze w godz. 8.00- 14.00, nie później niż do dnia 26.07.2019 r do godz.13.30. w siedzibie sprzedającego.

7/ Oferta zostanie odrzucona, jeżeli:                                                                                        

a/ została złożona po wyznaczonym terminie,                                                                            

b/ jest niekompletna lub nieczytelna, nie zawiera ceny, zawiera cenę niższą niż minimalna,    

c/ o odrzuceniu oferty oferent zostanie niezwłocznie powiadomiony.

8/ Inne informacje:

a/ przedmiot, o którym mowa w ogłoszeniu stanowi własność PGK „Dolina Baryczy” sp. z o. o, jest wolny od wad prawnych, nie jest obciążony prawami na rzecz osób trzecich oraz w stosunku do niego nie toczy się żadne postępowanie, którego przedmiotem jest ten składnik majątku ani nie stanowi przedmiotu zabezpieczenia,                                                                   

b/ wystawienie faktury Vat  nastąpi w ciągu 7 dni od dnia rozpoczęcia procedury sprzedaży.

9/ Wybór oferty:

a/ wybrany zostanie oferent, który zaoferuje najwyższą cenę za składnik majątku zaoferowany do sprzedaży.

10/ Sposób zapłaty i wydanie przedmiotu sprzedaży:

a/ nabywca jest zobowiązany zapłacić cenę nabycia w terminie nie dłuższym niż 7 dni od dnia wystawienia faktury Vat przelewem na konto sprzedającego: 49 9582 0000 2000 0011 5414 0001,                                                                                                                                                b/ wydanie przedmiotu sprzedaży nastąpi niezwłocznie po zapłaceniu przez nabywcę, na podstawie protokołu odbioru.

11/ Wszelkie koszty, opłaty i podatki ponosi kupujący.