Awarie sieci kanalizacyjnej należy zgłaszać pod nr tel. 71 384 17 19 lub 881 225 661 na Oczyszczalnię Ścieków w Miliczu. Telefon czynny całą dobę.

Developed in conjunction with Ext-Joom.com

1/ Nazwa i siedziba sprzedającego:
Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej „Dolina Baryczy” sp. z o. o , 56-300 Milicz, Rynek 21, tel/fax 71-38-40-987, NIP 916 13 54 050.

2/ Miejsce i termin przeprowadzenia procedury sprzedaży:
Pisemne oferty należy składać w siedzibie sprzedającego. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 23.06.2017 roku.

3/ Miejsce i termin, w którym można oglądać sprzedawane składniku majątku:
Składniki majątku ruchomego będącego przedmiotem sprzedaży można oglądać na terenie Oczyszczalni Ścieków w Miliczu, ul. Sułowska 1, w dniach 08-22.06.2017 roku w godz.10.00-14.00 po wcześniejszym uzgodnieniu terminu pod nr 601927414.

 

4/ Rodzaj, typ, rok produkcji i cena minimalna sprzedawanych składników majątku:
a/ koparko-ładowarka „Ostrówek”; typ K162; rok prod.1988, cena minimalna 12.000zł +Vat.
b/ ciągnik „Ursus” C 360-3p, rok prod. 1987, cena minimalna 10.000 zł + Vat.
c/ opał/ miał węglowy/ luzem, 8 ton: cena minimalna za 1 tonę: 300zł +Vat.

5/  Oferta zakupu powinna zawierać:
a/ imię i nazwisko, adres lub nazwę/firmę/ i siedzibę oferenta, telefon kontaktowy, nr NIP.
b/ określony składnik majątku na jaki złożona jest oferta,  cenę za składnik majątku objętego sprzedażą nie niższą niż cena minimalna.
c/ oświadczenie oferenta, że zapoznał się ze stanem technicznym przedmiotu sprzedaży.

6/ Termin, miejsce i tryb złożenia oferty:
a/ ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy złożyć  w zaklejonej kopercie, która musi być zaadresowana  na adres: Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej: „Dolina Baryczy” sp. z.o.o , 56-300 Milicz, Rynek 21.
b/ na kopercie powinien znajdować się napis „Oferta na zakup majątku”.
c/ pisemne oferty należy składać w dni robocze w godz. 8.00 – 14.00, nie później niż do dnia 22.06.2017 r do godz.15.00 w siedzibie sprzedającego.

7/ Oferta zostanie odrzucona, jeżeli:
a/ została złożona  po wyznaczonym terminie.
b/ jest niekompletna lub nieczytelna, nie zawiera ceny, zawiera cenę niższą niż minimalna.
c/ o odrzuceniu oferty oferent zostanie niezwłocznie powiadomiony.

8/ Inne informacje:
a/ przedmioty, o których mowa w ogłoszeniu stanowią własność PGK „Dolina Baryczy” sp. z o.o, są wolne od wad prawnych, nie są obciążone prawami na rzecz osób trzecich oraz w stosunku do nich nie toczy się żadne postępowanie, których przedmiotem są te składniki ani nie stanowią przedmiotu zabezpieczenia.
b/ wystawienie faktury Vat nastąpi w ciągu 7 dni od dnia rozstrzygnięcia procedury sprzedaży.

9/ Wybór oferty:
Wybrany zostanie oferent, który zaoferuje najwyższą cenę za wybrany składnik majątku.

10/ Sposób zapłaty i wydanie przedmiotu sprzedaży:
a/ nabywca jest zobowiązany zapłacić cenę nabycia  w terminie nie dłuższym niż 7 dni od dnia wystawienia faktury Vat  przelewem na konto sprzedającego: 49 9582 0000 2000 0011 5414 0001.
b/ wydanie przedmiotu sprzedaży nastąpi niezwłocznie po przedstawieniu przez nabywcę dowodu zapłaty, na podstawie protokołu odbioru.

11/ Wszelkie koszty, opłaty i podatki ponosi kupujący.

reklama nowa cena kopia

dane osobowe

e faktura

PGK Dolina Baryczy © 2019 - MultiMediaPro Tomasz Pawlak