Awarie sieci kanalizacyjnej należy zgłaszać pod nr tel. 71 384 17 19 lub 881 225 661 na Oczyszczalnię Ścieków w Miliczu. Telefon czynny całą dobę.

Developed in conjunction with Ext-Joom.com

Odpowiedź na oświadczenie Pana Zbigniewa Węgrzyna

W odpowiedzi na oświadczenie Pana Zbigniewa Węgrzyna, które zamieścił na swoim profilu na portalu społecznościowym w dniu 24 lutego 2018 r., jako pokłosie sesji Rady Miejskiej w Miliczu w dniu 22.02.2018 r., w imieniu PGK „Dolina Baryczy” sp. z o.o., celem sprostowania nieprawdziwych informacji rozpowszechnianych przez Zbigniewa Węgrzyna, informuję jak poniżej:

1. Audyt zewnętrzny, stanowiący niezależne potwierdzenie prawidłowości realizacji i nadzoru dla projektu nr JRP-10/2011 z dnia 22.03.2011 r. pn. „Modernizacja sieci kanalizacji ogólnospławnej w Żmigrodzie” został przeprowadzony przez SKARS Sp. z o.o. z/s we Wrocławiu. Firma audytowa została wybrana w drodze zapytania ofertowego, jako efekt apelu Radnych Rady Miejskiej w Miliczu podjętego w drodze uchwały w dniu 03.10.2017 r. Mimo tego, że Zbigniew Węgrzyn twierdzi, że „prezentacja i omawianie tego audytu nie wyjaśniło kompletnie niczego”, mam w tej sprawie, podobnie jak większość radnych oraz wspólnicy PGK „Dolina Baryczy” i rada nadzorcza spółki, odmienne zdanie.

2. Odnośnie gróźb byłego prezesa, dotyczących „naliczenia korekt w wysokości ponad 2 mln zł za błędy w opracowanej dokumentacji przetargowej”, Spółka zwraca uwagę, iż „zagrożenia” te zostały zawarte w zleconej przez Zbigniewa Węgrzyna „Ekspertyzie dla projektu pn. „Uporządkowanie gospodarki ściekowej w zlewni rzeki Baryczy” sporządzonej przez TRACTEBEL ENGINEERING S.A. z/s w Katowicach na podstawie umowy z maja 2011 r. i dotyczą przeprowadzonych w latach 2009-2010 postępowań przetargowych. Jeśli Zbigniew Węgrzyn był w posiadaniu wiedzy, z której wynikało realne zagrożenie nałożenia korekty, to niewątpliwie miał obowiązek zgłosić te nieprawidłowości właściwym organom kontrolnym. Dlaczego przez trzy lata tego nie uczynił?

3. Odnośnie wspomnianej „dobrej kondycji finansowej” Spółki na koniec 2014 r., jak również pozostałych lat „w świetnej kondycji” z czasów działalności byłego prezesa w Spółce, przytoczę kilka zapomnianych faktów i liczb:

  • Rok 2011 zakończony stratą w wysokości ponad 1 mln złotych.
  • Rok 2012 zakończony zyskiem w wysokości 88 tys. złotych.
  • Rok 2013 zakończony „zyskiem” w wysokości 866 tys. złotych, na który Z. Węgrzyn tak często się powołuje. Przypomnę, że ten tzw. „zysk” wynikał wyłącznie z tego, iż po stronie przychodów została zaksięgowana kwota w wysokości ponad 1,8 mln zł z tytułu Gwarancji Należytego Wykonania Kontraktu wniesionej przez CNT S.A. w ramach Kontraktu na „Modernizację sieci kanalizacji ogólnospławnej w Żmigrodzie”. To właśnie tę sprawę przegraliśmy w sądzie, który zakwestionował w całości postępowanie ówczesnych władz Spółki. Jaki byłby wynik za 2013 r., gdyby nie ten ów 1,8 mln zł? Odpowiedź jest prosta: strata w wysokości 1 mln zł. Ponadto, w 2013 roku Spółka, której Zbigniew Węgrzyn był członkiem jednoosobowego zarządu, nie zapłaciła podatku od nieruchomości na rzecz Gminy Milicz w kwocie ponad 206 tys. złotych, który został uregulowany wraz z odsetkami dopiero przez nowy Zarząd Spółki w roku 2015.
  • Rok 2014 zakończony zyskiem w wysokości 114 tys. złotych, przy czym Spółka w wyniku działań Z. Węgrzyna również nie uregulowała podatku od nieruchomości na rzecz Gminy Milicz w kwocie 1 234 209,00 zł, ponad 243 tys. złotych na rzecz Gminy Cieszków oraz ponad 490 tys. złotych na rzecz Gminy Żmigród.

Sytuacja finansowa Spółki za czasów Z. Węgrzyna była trudna. Świadczą o tym niezapłacone w latach 2013 i 2014 podatki od nieruchomości, których łączna wartość wraz z odsetkami wynosiła 2,2 mln zł. Zostały one uregulowane w całości w roku 2015, kiedy to jak stwierdził Z. Węgrzyn, „Spółkę przejęłam z Panem burmistrzem Piotrem Lechem”.

4. Nieprawdą jest stwierdzenie Zbigniewa Węgrzyna, że „spłacono 30 września ostatnią ratę wobec WFOŚIGW w wysokości 1mln zł na koniec 2014 r kontrakt zakończono i podpisano końcowe protokoły.” Po pierwsze, ostateczne rozliczenie pożyczki WFOŚiGW nastąpiło w dniu 21.09.2016 r. poprzez zapłatę ostatniej raty w wysokości 1 445 070,00 zł (wyciąg bankowy 178/1/2016 – 14/15242) i umorzenie w dniu 22.09.2016 r., pozostałej części w wysokości 343 480,00 zł (polecenie księgowania 14/09/2016-1/14586). Po drugie, kłamstwem jest także stwierdzenie, że „na koniec 2014 r. kontrakt zakończono i podpisano końcowe protokoły”. Otóż zakres rzeczowy Projektu „Uporządkowanie gospodarki ściekowej w zlewni rzeki Baryczy” został zakończony 30.11.2015 r. po podpisaniu ostatnich protokołów odbioru robót.

5. Na koniec należy zwrócić uwagę na zasadniczą kwestię związaną z ostatnią Sesją Rady Miejskiej w Miliczu. Wyniki przeprowadzonego audytu bezsprzecznie wskazały działania Zarządu, a właściwie ich brak, które stanowiły podstawę skutecznego odstąpienia od umowy przez wykonawcę kontraktu „Modernizacji sieci kanalizacji ogólnospławnej w Żmigrodzie”. Personalne ataki na Burmistrza Piotra Lecha oraz pozostałych Wspólników Spółki tych faktów nie zmienią. W trakcie sesji były prezes nie odniósł się merytorycznie do żadnego z przedstawionych wniosków z przeprowadzonego audytu. Przypomnę najważniejszy z nich: niedopełnienie przez ówczesny Zarząd Spółki, czyli Zbigniewa Węgrzyna, obowiązku terminowej zapłaty faktury za Przejściowe Świadectwo Płatności nr 2. Sposób realizacji inwestycji przez wykonawcę, jak wykazał nie tylko audyt, ale przede wszystkim wyroki sądów dwóch instancji, nie miały żadnego znaczenia dla stwierdzenia skuteczności odstąpienia od umowy przez wykonawcę. Pozostałe wnioski z przeprowadzonego audytu, jak również uzasadnienie wyroku, wskazują na błędy w zarządzaniu procesem inwestycyjnym, błędy w zarządzaniu ryzykiem oraz finansami na Projekcie.
O przebiegu samego procesu w Sądzie Arbitrażowym przy KIG w Warszawie oraz wniesionej przez Spółkę apelacji, zgodnie z ustaleniami z Sesji Rady Miejskiej w Miliczu, opinia publiczna oraz Radni zostaną poinformowani podczas oddzielnego posiedzenia.

Jak wynika z przedstawionych faktów, Zbigniew Węgrzyn ma poważne problemy z merytoryczną dyskusją, myli daty, kwoty a także zdarzenia – zakończenia Projektu, inwestycji, rozliczenia itp. Dlatego głównie koncentruje się na wycieczkach personalnych, insynuacjach i osobistych uszczypliwościach, co zaprezentował podczas ostatniej sesji Rady Miejskiej, utrzymując nadal, że zaproponowana taryfa na ścieki w Cieszkowie w wysokości 23,72 zł/m3 brutto była właściwa. Przypomnijmy, że dzisiaj ta stawka dla mieszkańców gminy Cieszków wynosi 17,58 zł/m3 brutto. To najlepiej oddaje kwalifikacje, intencje oraz zamiary poprzedniego zarządu PGK „Dolina Baryczy” w roku 2014 i latach wcześniejszych. Dzisiaj przychodzi czas, by ponieść za to odpowiedzialność, być może także materialną. Dlatego nerwowość pana Zbigniewa Węgrzyna wydaje się być uzasadniona, choć nieco spóźniona. Należało przewidywać konsekwencje swoich decyzji, jak i ich braku, w czasie pełnienia funkcji prezesa spółki publicznej.


Sabina Misiak
Prezes Zarządu
PGK „Dolina Baryczy” sp. z o.o.

reklama nowa cena kopia

dane osobowe

e faktura

PGK Dolina Baryczy © 2019 - MultiMediaPro Tomasz Pawlak