Awarie sieci kanalizacyjnej należy zgłaszać pod nr tel. 71 384 17 19 lub 881 225 661 na Oczyszczalnię Ścieków w Miliczu. Telefon czynny całą dobę.

Developed in conjunction with Ext-Joom.com

1.    Nazwa i siedziba sprzedającego: Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej „Dolina Baryczy” sp. z o.o, 56-300 Milicz, Rynek 21. Tel/fax: 71 38 40 987; NIP 916 135 40 50
2.    Miejsce i termin przeprowadzenia procedury sprzedaży: Pisemne oferty należy składać w siedzibie sprzedającego. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 31.07.2017 roku.
3.    Miejsce i termin, w którym można oglądać sprzedawane składniki majątku: Składniki majątku ruchomego będącego przedmiotem sprzedaży można oglądać na terenie Oczyszczalni Ścieków w Miliczu, ul. Sułowska 1, w dniach 07-2.07.2017 roku w godzinach 10.00-14.00 po wcześniejszym uzgodnieniu pod nr tel. 601 927 414

4.    Rodzaj, typ, rok produkcji i cena minimalna sprzedawanych składników majątku:
     a.    Koparko-ładowarka „Ostrówek”; typ K162 rok produkcji 1988, cena minimalna 12.000 zł + Vat.
     b.    Ciągnik „Ursus” C 360-3p, rok produkcji 1987, cena minimalna 10.000 zł  + Vat
     c.    Pompa osadu: ALLWEILER AE 1 E 380,rok produkcji 2009, cena minimalna: 3.000 zł + Vat
     d.    Pompa polimeru: typ NDRB-63R, rok produkcji 1996, cena minimalna: 2.000 zł + Vat
     e.    Opał miał węglowy luzem, 8 ton: cena minimalna za 1 tonę: 300 zł + Vat


5.    Oferta zakupu powinna zawierać:
     a.    Imię i nazwisko, adres lub nazwę firmy i siedzibę oferenta, telefon kontaktowy, nr NIP.
     b.    Określony składnik majątku na jaki złożona jest oferta, cena za składnik majątku objętego sprzedażą nie niższa niż cena minimalna.
     c.    Oświadczenie oferenta, że zapoznał się ze stanem technicznym przedmiotu sprzedaży.


6.    Termin, miejsce i trym złożenia oferty:
     a.    Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy złożyć w zaklejonej kopercie, która musi być zaadresowana na adres: Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej „Dolina Baryczy” sp. z o.o, 56-300 Milicz, ul. Rynek 21.
     b.    Na kopercie powinien znajdować się napis: „Oferta za zakup majątku”.
     c.    Pisemne oferty należy składać w dni robocze w godzinach 88.00-14.00, nie później niż do dnia 31.07.2017 r do godziny 14.00 w siedzibie sprzedającego.

7.    Oferta zostanie odrzucona, jeżeli:
     a.    Została złożona po wyznaczonym terminie
     b.    Jest niekompletna lub nieczytelna, nie zawiera ceny, zawiera cenę niższą niż minimalna.
     c.    O odrzuceniu oferty oferent zostanie niezwłocznie powiadomiony.

8.    Inne informacje:
     a.    Przedmioty, o których mowa w ogłoszeniu stanowią własność PGK „Dolina Baryczy” sp. z o.o, są wolne od wad prawnych, nie są obciążone na rzecz osób trzecich.

reklama nowa cena kopia

dane osobowe

e faktura

PGK Dolina Baryczy © 2019 - MultiMediaPro Tomasz Pawlak