Awarie sieci kanalizacyjnej należy zgłaszać pod nr tel. 71 384 17 19 lub 881 225 661 na Oczyszczalnię Ścieków w Miliczu. Telefon czynny całą dobę.

Developed in conjunction with Ext-Joom.com

Podstawą obliczenia kwoty opłaty jest wielkość powierzchni zanieczyszczonej o trwałej nawierzchni, w szczególności z miast, portów, lotnisk, terenów przemysłowych, handlowych, usługowych i składowych, baz transportowych oraz dróg i parkingów. W taryfie obowiązującej w 2017 i 2018 r. nie pobiera się opłat za wody opadowe i roztopowe z powierzchni dachów. Powierzchnie, z których wody opadowe i roztopowe są zagospodarowywane na terenie nieruchomości (gromadzone w zbiornikach bezodpływowych lub wprowadzane do gruntu) i nie są wprowadzane do miejskiej sieci kanalizacji deszczowej również nie podlegają opłacie. Zaznaczyć należy, że opłatami objęte są wyłącznie powierzchnie, z których ścieki opadowe i roztopowe są odprowadzane do miejskiej sieci kanalizacji deszczowej.

Podstawą obliczenia kwoty opłaty jest ilość odprowadzanych ścieków z powierzchni utwardzonych.

 Rozliczenie należności z tytułu odprowadzania ścieków - wód opadowych i roztopowych odbywa się w okresach podanych w umowie na podstawie iloczynu ceny taryfowej i średniego opadu liczonego jako średnia opadów z ostatnich 10 lat według danych odpowiednio miejscowego oddziału Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Na 2017 i 2018 r. przyjęto:
- sumę opadów w wysokości 595,9 mm/m2, czyli 0,595 m3/m2.
- współczynnik spływu: 0,9.

Przykład wyliczenia ceny dla powierzchni 30 m2

Cena: 4,38 zł/m3 netto
Powierzchnia: 30 m2
Współczynnik spływu: 0,9
4,38 x 30 x 0,595 x 0,9 = 70,36 zł netto rocznie
70,36/12 m-cy = 5,86 zł netto miesięcznie

Podstawa prawna:
Taryfa opłat za odprowadzanie ścieków opadowych i roztopowych w okresie od 01 czerwca 2017 r. do 31 maja 2018 r. została opracowana zgodnie z obowiązującymi przepisami:

  • Ustawą z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. Nr 123, poz.747 z póz. zm.) oraz przepisami wykonawczymi do tej ustawy,
  • Rozporządzeniem Ministra Budownictwa z dnia 28 czerwca 2006 roku w sprawie określania taryf, wzoru wniosku i zatwierdzenie taryf oraz warunków rozliczeń za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i odprowadzenie ścieków (Dz. U. Nr 127 z 2006 r. poz. 886).

reklama nowa cena kopia

dane osobowe

e faktura

PGK Dolina Baryczy © 2019 - MultiMediaPro Tomasz Pawlak